Pas Taşı

Donatının beton içinde paslanmaması esastır. Bunun için donatının dışarıdan görünmesi önlenir. Bu ancak pas payı elde edilmesiyle olur. Beton dökülünce yerine göre donatı 1,5 – 2 cm içeride kalmalıdır. Eğer asit suyu etkili bir bölge ise bu 2,5 – 5 cm olarak düşünülmelidir. Pas payını en iyi pas taşı ile elde ederiz. Pas taşı kalıba […]

Demir Bağlama Yapılışı

Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Yarım bağlama, tam bağlama, yarım çapraz bağlama, tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama:

Bağlama Kuralları

Donatı bağlamaları kaynak ya da tel ile yapılır. Kaynak ile bağlama işlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir. Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile bağlama kullanılır. Eldivensiz donatı bağlanmaz. Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır. Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır. Donatıların kesiştiği bütün yerler arada boşluk […]

Donatıları Bağlama

Betonarme yapı elamanların inşasında önce kalıp yapılır. Daha sonra donatı yerleştirilir. En son beton dökülür. Donatı projeye bakılarak oradaki ölçü ve şekillerinde yerleştirilir. Donatılar biribirleri ile kesiştikleri yerlerden bağlanır. Ayrıca üst üste ve yan yana gelen bütün donatılar tel ile bağlanır. Buradaki amaç beton içindeki donatının projedeki yerinde olmasıdır. Tel ile donatının bağlanması uygulama yerine […]

Donatının Kullanıldığı Yerler

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. ——————1.1.2.1. Temel Donatisi ——————1.1.2.2. Kolon Donatisi ——————1.1.2.3. Kiris Donatisi ——————1.1.2.4. Hatil Donatisi ——————1.1.2.5. Lento Donatisi ——————1.1.2.6. Doseme Donatisi ——————1.1.2.7. Perde Donatisi ——————1.1.2.8. Merdiven Donatisi Temel Donatısı […]

Donatı Çeşitleri

——————1.1.2.1. Temel Donatısı ——————1.1.2.2. Kolon Donatısı ——————1.1.2.3. Kiriş Donatısı ——————1.1.2.4. Hatıl Donatısı ——————1.1.2.5. Lento Donatısı ——————1.1.2.6. Döşeme Donatısı ——————1.1.2.7. Perde Donatısı ——————1.1.2.8. Merdiven Donatısı

Merdiven Donatısı

Merdivenler tek parça olarak üretilir. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Merdiven esas donatıları kol boyunca çalışır. Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır. Sahanlık donatıları hazırlanır. Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır. Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır. Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür. Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme […]

Perde Donatısı

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 […]

Döşeme Donatısı

Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Genel olarak döşemeler dal (dal döşemeler) ve hurdi (hurdi döşemeler) olarak çözümlenir. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme, bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir. Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Uzun kenar doğrultuda […]

Lento Donatısı

Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir. Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır. Lento donatısı hazırlanırken, kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır. Ayrıca bakınız: Lento yapılması

Hatıl Donatısı

Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1,5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Yığma yapılarda kapı […]

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Kolon Donatısı

Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Boyunadonatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunlukkadar filiz payı bırakılır. Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16veya 6Ø14) donatıdan olur. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür. […]

Temel donatısı

Temel donatıları kalıp içinde bağlanır. Düz, pilye, kolon filizi ve etriyeler hazırlanır. Düz donatılar ölçüsünde kesilir ve ucuna 90 derece kanca yapılır. Pilyeleri proje ölçüsünde ve kolon filizleri temel donatısı tamamlandıktan sonra bağlanır. Yere serili donatıların pas payları zemin durumuna bağlı olarak 2–5 cm olarak bırakılır. Temel donatıları döşenmeden önce tabana beton dökülür. Temelde önce […]

Donatı

Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. Bu demirlerin şekli, kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur. Betonarme yapı elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir. Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur. Betonarme yapı elemanlarında etriye, pilye, düz, mesnet, şapo ve çiroz demirleri vardır. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine […]