Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları

Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır. Klasik sistem kalıp

Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Donatının Kalıba Yerleştirilmesi

————2.3.1. Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme ————2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Merdiven kalıbı bitirildikten sonra donatıları yerleştirilir. Donatı merdiven başlama ve bitişindeki döşemelerin donatısına bağlanır. Merdivenin bütün donatıları kalıp içinde yerleştirilerek bağlanır:

Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme

Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir. Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir. Merdiven donatıları döşeme bağlantıları ile birlikte yerleştirilir:

Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kolon kalıbının üç kenarı bitirilir. Bir kenarı açık kolon kalıpları donatı içine yerleştirildikten sonra kapatılır. Donatılar dışarıda hazırlanır. Kalıbın geniş tarafından yerleştirilen donatılar alttaki filizlere bağlanır. Köşe donatılarına Pas Taşı takılır:

Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Betonarme perde duvarlar temelde, asansör çevresi ya da tünel kalıp sistemlerinde uygulanır. Perde duvarlardaki donatılar yatay ve dikey olarak bütün kesişmeler tel ile bağlanır. Kalıbın bir tarafı bitirildikten sonra donatı yerleştirilir. Donatılar dışarıda ya da yerinde hazırlanabilir:

Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir. Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir:

Merdiven Kalıpları

Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır:

Lento Kalıpları

Kapı ve pencere üst kısımları lento ile kapatılır. Bunun için dişli ya da düz kullanılan doğrama özelliğine göre lento kalıbı yapılır:

Perde Duvar Kalıpları

Bina temel duvarlarında ve istinat duvarlarda perde duvar kalıbı yapılır. Tahta kaplaması yönüne dik 50–100 cm aralıklı 5/10 kuşaklara çivilenir. Kuşaklara dik 150 cm ara ile dikmeler çakılarak payanda ile desteklenir: Perde Duvar Kalıbı: İstinat duvarı kalıbı:

Döşeme kalıpları

Döşeme tahtaları ortalama 50 cm aralıklı ızgaraların üzerine çakılır. Izgaraların altında 100 cm ara ile 5/10 kirişlere oturtulur. Bu kirişler 100–150 cm aralıklı dikmeler ile taşınır. Payanda, çapraz, destek kalıbın diğer kullanılan elamanlarıdır. Döşeme asmolen (bkz. Asmolen Döşeme) yapılacaksa aralıklı ve aralıksız bloklar dizilir. Kalıp derinliği daha fazla tutulur. Döşeme kalıpları düz, kirişli, dişli ve […]

Kolon Kalıpları

Kare, dikdörtgen, çokgen ve daire kesitli olur. Kalıp yapımında kanatlar oluşturulur. Tahtalar birbirine çivi ile tutturulur. Kanatlar 50–100 cm aralıklarla kuşak takviye yapılır. Daire kesitli kolon kalıbı yapmak için yuvarlak kuşak kalıplara içten çıtalar çakılır:

Temel Kalıpları

Yapıyı temele oturtan en basit kalıplardır. Yükseklikleri ve görülen yüzleri azdır. Kalıp yapılırken önce görünen yan yüzeyler yapılır. Yan tahtaların üst ve altından açılmaları önlemek için destek kirişleri çakılır: