Şantiyeye gittikten sonra yapılacak işler

 • İşyerinin gezilmesi: İşyeri baştan aşağı gezilerek arazi tanınır, işin büyüklüğü hakkında fikir elde edilir. Çevredeki su kaynakları, yollar, telefon, telgraf hatları, köyler, kasabalar not edilir.
 • Şantiye yerinin seçimi:

– Şantiye yeri, olabildiğince inşaat yerine yakın olmalıdır
– Şantiye, inşaat yerinin ortalarına düşmelidir
– Şantiye yerinde içme suyu ve temizlik içini bol miktarda temiz su bulunmalıdır
– Şantiye yeri, telefon veya telgraf hat veya merkezlerine yakın olmalıdır
– Şantiye, olabildiğince mevcut bir yola yakın kurulmalıdır
– Şantiye, çalışanlara şehirden uzakta yaşamanın verdiği üzüntüyü unutturabilecek, manzara yönünden güzel bir yere kurulmalıdır

 • İşle ilgili malzeme, kazık v.s.nin kontrolü:

– İşyerine gittiğimizde, eğer aplikasyon uzun süre önce yapılmışsa birçok aplikasyon kazığının kaybolduğu ya da yerinin değiştiği gözlenir. İlk iş, kaybolan kazıkların eski yerlerini tekrar bularak, ölçüp belirleyerek yerlerine çakmaktır. Örneğin, bir karayolu işinde öncelikle yol eksen kazıkları, sonra some kazığı, tanjant-orijin, tanjant-final ve röper kazıkları, sigorta ve çivili kazıklardan yararlanılarak çakılır. Bu yapılırken iki kazık ara uzaklığı düzlükte (alinyimanda ) 25 m.’yi, yatay kurbada 20, düşey kurbada ise 10 m.’yi geçmemelidir.
-Yol ekseni belirlendikten sonra yol boyunca nivelman (kot tespiti) yapılır. Bu şekilde boykesit ve röperler kontrol edilmiş olur. Röperler, birbirine 500 m.den daha uzak olmamalıdır.
-Yeni röper yapıldığında, bunlara paralel daima kontrol nivelmanı da yapılmalıdır.
-Nivelman ve kotlamalar son olarak sigortalanır. Bundan önceki röper ve eksen röperlerinden yararlanılır. Yol ekseni sigortalanırken tg-orijin, tg-final noktaları, düzlükte en az km’de bir birbirlerini gören çivili kazıklar yapılır. Yarmadan dolguya geçiş noktalarında da sigortalama yapmak gerekir. Sigortalar yol ekseninden en az 25 m. uzağa ve çalışma sahası dışına yapılmalıdır.

 • Şantiye sahasının düzeltilmesi ve servis yollarının yapımı: Şantiye yerine karar verildikten sonra her şeyden önce işe ait makine v.s.nin geçeceği servis yollarını bir greyderle düzelttirip şantiye yerine bağlamak gerekir.
 • Şantiye planının yapılması: Şantiyeyi bir plana göre kurmak gerekir. Tesviyeli bir plan üzerinde işçi yatakhaneleri, yemekhaneler, büro ve ambar yerleri, kum-çakıl depoları, servis yolları, makine park yerleri v.s. ölçekli olarak işaretlenir.
 • Şantiye binalarına at planın yapılması: Şantiye kuruluş planı hazırlandıktan sonra burada düşünülen şantye, idare binası, kantin, yemekhane, yatakhane, büro, revir, ambar, demirhane, marangozhane, misafirhane gibi binalara ait projeler hazırlanır. Bunların hazırlanmasında yöresel malzemelerden yararlanılması ve sökülüp takılması, tekrar kullanılması mümkün olan standart yapı elemanları kullanılması gibi iki önemli konu üzerinde durulmalıdır.
 • Şantiye binalarının yapımı: Şantiyeye makine, malzeme, donatı ve işçiyi göndermeden önce şantiye binaları ve diğer tesisler büyük ölçüde yapılır.
 • Malzeme ocaklarının incelenmesi ve gerekli kamulaştırma, yapı için ayırma ve işletme ruhsatı alma işlemlerinin yapılması: Şantiye kurulurken gerekli kum, çakıl, taş ocakları, su kaynakları belirlenir; laboratuvar deneyleri, etütler sonunda şartname ve teknik bilgiye uygun çıkan malzemelere ait ocakların mülkiyeti araştırılır. Bu duruma göre kamulaştırma ve işletme ruhsatı almak için üst organlara, yöresel ya da yerel resmi yönetime başvurulur.
 • Kamulaştırma işleminin uygulanma olasılığının araştırılması, yapılacak işlerin tespiti, mal sahiplerine gerekli bildirimin (tebligatın) yapılması:
 • Eldeki projelerin araziye uygunluk derecesinin belirlenmesi ve gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması: Şantiye mühendis ya da mimarı olarak size verilen projelerin araziye uyup uymadıklarını, daha iyi ve ekonomik uygulama olanağının bulunup bulunmadığını incelemek görevinizdir.
 • İşyerindeki yöresel koşulların incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması: Başlıca parasal koşular, iklim durumu yağışlar, geçici işçi temini, yöreden sağlanacak yiyecek, içecek temini koşulları ve miktarları. Bunların yanı sıra şantiyenin güvenliği konusunda etüt edilmesi gerektiğinde en yakın hükümet yöneticisiyle bağlantı sağlanması gerekir.
 • Diğer yönetimlerle ilgili bazı işlerin çözümlenmesi şantiye sahası içinde çalışmalara engel olabilecek bazı tesisler, elektrik, telefon direkleri, yeraltı kabloları, su boruları, kanallar, tarihi eserler, askeri yasak bölge v.s. bulunabilir. Böyle durumlarda ilgili yönetimle hemen ilişki kurularak bu konuların çözüme kavuşturulmasına çalışılır.