Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: paranın zaman değeri ve eşdeğerliliği

Aylık bileşik faiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S=P[(1+i / P)p ]n veya S = P (1+i / P)np
Yıllık bileşik faz ise. . . . . . S = P(1+i)n veya S = P.Fps [n yıl sonraki değer],
Gelecekteki değer = Şimdiki değer x Bileşik faiz faktörü
Formüllerde; P : şimdiki değer,
i : faz oranı/yüzdesi Fps : Dönüştürme faktörü,
n : süre (yıl) (şimdiden geleceğe),
S : gelecekteki değer F ps,i,n : n yıl sonra , faz oranıyla
P(1+i) :ikinci yılın başındaki başlangıç değeri bugünden geleceğe dönüştürme
P(1+i)2: İkinci yılın sonundaki başlangıç değeri fakt. Mühendislik ekonomisinde
P(1+i)3: 3.yılın başında ………. genellikle zaman birim, 1 yıl
P : 1 yıl içindeki zaman periyotları sayısı ise, alınmaktadır. Buna, 1 periyotluk
zaman denir.

(1+i /P)p- 1 : Etkin geri dönüş oranı yada bir yıl için
değerdeki artış. Etkin geri dönüş oranı, belki bir
yılda p kez yerine bir kez kullanılabilir. Buna nominal geri
dönüş oranı da denir

*.Bileşik faiz kuralı, mühendislik ekonomisinde eğer süre bir yılı aşıyorsa kullanılır. Süre bir yılın altında ise “Basit Faiz” kullanılır ve ilk miktara nazaran faiz artışı S = P (1+n.i) ; (n yılın bölümleri yada parçaları olmak üzere) formülüyle belirlenir.
Aksi söylenmedikçe, bir yılı aşkın aylık parçalı yatırım süresi için;
yıllık tamsayılı kısmında bileşik faiz, artık yada ondalık kısmında bulunan fazla aylar için basit faiz uygulanmaktadır.

Örneklemeler: