Projenin Planlanması: Gereken veriler listesi

Önce ikinci aşamada en iyi görülen alternatiflerin gerektirdiği ekonomik ve teknik veriler toplanır. Projenin konusuna, büyüklüğüne ve önemine göre bu verilerin listesi ve özellikleri değişir. Örneğin; bir baraj ve bu barajdan su alan sulama şebekesi için gerekli olan veriler:

 • 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar
 • Baraj yerlerinin 1/1000 ölçekli topoğrafik haritaları
 • Baraj gölü ve sulama alanlarının 1/5000’lik haritaları
 • Proje sahasının girdiği meteoroloji istasyonunun ölçüm bültenler
 • Proje sahasının jeolojik, tektonik ve sismik etütler ile akım-rasat istasyonlarının ölçümleri
 • Baraj yeri ve göl sahasının ayrıntılı jeolojik etüdü, gerekli sondaj sonuçları
 • Kullanılacak malzemenin etüdü, taşkın zararları etüdü raporu, arazi sınıflandırması etüdü
 • Drenaj etütleri
 • Zirai ve tarımsal ekonomi etütleri
 • Pazar araştırmaları ve sosyoekonomik etütler
 • Mali etütler
 • Kamulaştırma etütleri

Yukarıda verilen listedeki gerekli veriler tamamlanmadan planlama çalışmasına geçilmez.