Yapıda Ön Etütler: İlk seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilen araştırmalar yapılınca, artık projenin çeşitli alternatifleri de ortaya çıkar. Projenin yer, tip ve boyutları bakımından elde edilen alternatiflerin kabaca maliyet hesapları yapılır. Statik, sızıntı, kayma, devrilme ve deprem gibi mühendislik hesapları karşısında güvenlik dereceler ve ekonomik denge hesapları da gözden geçirilerek en uygun görülen bir veya birkaç alternatif çözüm seçilir. Bu sonuç genel olarak ön etütler raporu yada İstikşaf Raporu adı verilen bir sonuç raporda özetlenir.
Sonuç raporu, her çeşit ön etüt araştırmasının ana çizgi ve sonuçlarını, alternatif çözümleri ve seçilen alternatifi, bu seçimin savunulmasını kapsamalıdır. Ayrıca bu rapora alternatif çözümler için yapılmış detaysız çizimler de eklenir. Örneğin; sulama şebekelerinde 1/25.000’lik topoğrafik hartalar, yada bir endüstri tesis projesinde ön etütlerde kullanılan 1/2000’lik haritalar gibi…