Planlama Teknikleri

Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır; Çubuk diyagramlarıyla planlama bar gantt charts CPM Kritik Yol Yöntemi Critical Path Method PERT Seçenekli Değerlendirme Gözden Geçirme Yöntemi Kutu Diyagramları Yöntemi (Precedence Diagrams) L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment)

Planlama ve Planlama Teknikleri: serimlerle planlama yöntemlerinde tarihsel gelişim

Kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları geliştirilmeden önce, yatırımların iş programları çubuk (Gantt) metoduna göre yapılmakta idi. Bu metot, bazı hallerde faydalı olmasına rağmen, faaliyetlerin birbirlerine göre lojik bağlantılarını göstermekten yoksundur. Her ne kadar, bir faaliyet bitmeden diğerinin başlayamayacağı, bazı faaliyetlerin aynı zamanda devam edebileceği v.b. gibi basit kurallar, çok karışık olmayan projelerde, bu metotta […]

Planlama ve Planlama Teknikleri: yönetici açısından serimlerle planlama

Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. Yetki devri, koordinasyon, daha kolay yapılabilir. Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu da planlamayı sistematik Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama, bitiş, işgücü ve masraf Süre, masraf akışı, işgücü, ekipman, hammadde gibi verilerin Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir. Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle […]

Planlama ve Planlama Teknikleri: planın sakıncaları

Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir. Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur. Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır. Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir.

Planlama ve Planlama Teknikleri: planın yararları

Zaman ve emek savrukluğunu azaltır. Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir. Uyumlu çalışma olanağı sağlar. Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar, Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir. Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. Yetki devrini kolaylaştırır. Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.

Planlama ve Planlama Teknikleri: planlamanın özellikleri

Planlama bir seçim ve tercih sürecidir. Plan bir kararlar toplamıdır. Plan geleceğe yöneliktir. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir. Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır. Plan bilinçli bir seçim sürecidir. Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir.

Planlama ve Planlama Teknikleri

Planlama; neyin, ne zaman , nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama, yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla; Planlama Organizasyon Yürütme (emir-komuta) Kontrol Koordinasyon, eşgüdüm Yönetici yetiştirilmesi Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? İş çok büyük ya da karmaşık ise Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: ekonomik analizlerin sonuçları

Proje tek bir ünite ya da tesisten oluşuyorsa, ekonomik analizlerden sonra ekonomik limitler içerisinde diğer etkenlerin en iyi biçimde uyuştuğu alternatif, proje çözümü ya da formülasyonu olarak karşımıza çıkar. Diğer etkenlerin önemli olmadığı durumlarda fayda/gider oranının en büyük olduğu 3 nolu noktaya göre proje boyutlandırması yapılmalıdır. Her zaman proje çözümlemeleri için yalnızca ekonomik karşılaştırmalar yeterli […]

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: ekonomik karşılaştırma yöntemler

Projenin yeri, tipi, boyutları incelenerek, alternatiflerin ekonomik karşılaştırmaları yapılır ve en ekonomik olan çözüm aranır. Genellikle seçilen en ekonomik çözüm, projenin çözümü ya da formülasyonu olur, ama bazı durumlarda maliyet, kredi koşulları, güven, arsa sınırlamaları, sosyoekonomik koşullar en ekonomik olmayan çözümleri de gerektirebilmektedir. Ekonomik karşılaştırmalar için üç yöntem kullanılmaktadır: Yıllık Giderlerin Karşılaştırılması:Projenin alternatifleri değiştikçe faydalar […]

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: faydalar

Projenin tesisi, bakımı ve işletilmesi sonucunda elde edilen, gereksinimleri ve istekleri karşılayan mal ve hizmetlere “fayda” denir. Faydalar ölçülebilen ve ölçülemeyen faydalar olarak iki gurupta toplanabilir. Ölçülebilen faydalar, projeden doğan ve para birimleriyle elde edilebilen faydalardır. Üretilen enerji, sulamayla artan ürün değeri v.b. Ölçülemeyen faydalar ise, projeden doğan ve para birimleriyle ifade edilemeyen faydalardır. Örneğin […]

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: birim gider, düzenli yıllık gider ve faydalar

İstimlâk arsa bedeli, mühendislik hizmetleri ve proje yönetimi giderleri, işletme ve bakım giderleri, tesisin her türlü bakımı ve işletilmesi için harcanan giderlerin toplamı “yıllık giderler toplamını” oluşturur. İşletme ve bakım giderlerini hesaplamada, birtakım istatistik cetvellerden yararlanılır. Bazı tesislerin işletme ve bakım giderleri % olarak tanımlanır; bazıları ise cetvellerden alınır.

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: dönem sonu değerleri yöntemi

Bu yöntem, gelecekteki değer yönteminin benzeri ve bugünkü değer yönteminin ise tam karşıtı biçiminde olup, yıllık fayda ve giderlerin ekonomik analiz dönemi sonundaki değerleri bileşik faizle bulunmakta; alternatif karşılaştırmaları da (fayda/gider) oranlarıyla yapılmaktadır.

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: bugünkü değer (şimdiki değer) yöntemi

Projenin giderleri, başlangıçta mühendislik hizmetleri ve inşaat giderleridir. İnşaatın tamamlanmasından sonra bunların yerini işletme giderleri alır. Başlangıçta az olan faydalar da bir gelişme döneminden sonra en büyük değere ulaşır. Bugünkü değer yönteminde, 50 yıllık ekonomik analiz dönemi içerisinde her yıl harcanacak işletme, bakım ve yenileme giderleriyle yatırım giderlerinin bileşik faiz yoluyla analiz dönemi başındaki değeri […]

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları: paranın zaman değeri ve eşdeğerliliği

Aylık bileşik faiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S=P[(1+i / P)p ]n veya S = P (1+i / P)np Yıllık bileşik faz ise. . . . . . S = P(1+i)n veya S = P.Fps [n yıl sonraki değer], Gelecekteki […]

Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları

paranın zaman değeri ve eşdeğerliliği bugünkü değer (şimdiki değer) yöntemi dönem sonu değerleri yöntemi birim gider, düzenli yıllık gider ve faydalar faydalar ekonomik karşılaştırma yöntemler ekonomik analizlerin sonuçları

Projenin Planlanması: Ekonomik analizler

Ekonomik analizler, belirli bir zaman dönemi esas alınarak yapılır. Ekonomik analiz yada diğer bir deyişle “Projenin Ekonomik Ömrü” olarak tanımlanan bu dönem 30-40 yıl arasında kabul edilir. Projeyi oluşturan tesislerin tamamı veya ünitelerine bağlı değişik alternatiflerin ekonomik analizleri ve bunların karşılaştırmaları genellikle yıllık giderler ve faydaların hesaplarına dayanır. Yıllık gider ve faydalar üç ayrı yöntemle […]