Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon […]

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Pilye Demirlerini Kesme

Elektrikli kesme makinesi veya kol makinesi ile projeden aldığınız L uzunluk ölçüsünü doğru işaretleyerek (markalama) demiri makas ağzına koyunuz ve kesiniz.

Çatılarda su yalıtımı

Genel olarak eğimi % 5’ ten az olan çatılar “teras çatılar”, eğimi % 5’ ten fazla olan çatılar ise “eğimli çatılar” olarak adlandırılırlar. Yapının bulunduğu iklim kuşağı, yapının çatı alanı ve yapının niteliği gibi özellikler tasarım aşamasında tasarımcının çatının teras mı yoksa eğimli mi olması gerektiğine karar vermesine yardımcı olur. Tasarımcı bu seçimi yaparken özellikle […]

PERT Seçenekli Değerlendirme Yöntemi Program Evaluation and Review Technique

Kritik yörünge (CPM) ile programlamada, serimin tüm işlemlerinin sürelerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bazı yatırımlarda, serimin bazı işlemlerinin süreleri tam olarak bilinemez. Eğer süresi belirsiz olan bu işlemler kritik yörünge üzerinde değilse ve bulunduğu düğüm noktalarında büyük bolluklar varsa, gene kritik yörünge metodu ile programlama yapılabilir. Ancak iş programında zorlamalar, kapasite dengelemesi ve maliyet hesabı gibi […]

Planlama Teknikleri

Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır; Çubuk diyagramlarıyla planlama bar gantt charts CPM Kritik Yol Yöntemi Critical Path Method PERT Seçenekli Değerlendirme Gözden Geçirme Yöntemi Kutu Diyagramları Yöntemi (Precedence Diagrams) L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment)

Çubuk diyagramlarıyla planlama Bar Charts Gantt Chart

Planı yapılan projenin işlemleri birer yatay çubuk şeklinde bölümlenmiş bir tablo üzerinde, birbirini izleyecek tarzda çizilir. En son işlemin bitiş noktası, aynı zamanda projenin tamamlanma süresini verir. Çok sağlıklı bir planlama türü değildir, ancak çok basit olarak projenin akışının kontrolünü mümkün kılabilir. Çubuk diyagramlar ile ilgili uygulama örneği: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yalnızca bir bloktan […]

Planlama ve Planlama Teknikleri: serimlerle planlama yöntemlerinde tarihsel gelişim

Kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları geliştirilmeden önce, yatırımların iş programları çubuk (Gantt) metoduna göre yapılmakta idi. Bu metot, bazı hallerde faydalı olmasına rağmen, faaliyetlerin birbirlerine göre lojik bağlantılarını göstermekten yoksundur. Her ne kadar, bir faaliyet bitmeden diğerinin başlayamayacağı, bazı faaliyetlerin aynı zamanda devam edebileceği v.b. gibi basit kurallar, çok karışık olmayan projelerde, bu metotta […]

Planlama ve Planlama Teknikleri: yönetici açısından serimlerle planlama

Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. Yetki devri, koordinasyon, daha kolay yapılabilir. Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu da planlamayı sistematik Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama, bitiş, işgücü ve masraf Süre, masraf akışı, işgücü, ekipman, hammadde gibi verilerin Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir. Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle […]

Planlama ve Planlama Teknikleri: planın sakıncaları

Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir. Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur. Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır. Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir.

Planlama ve Planlama Teknikleri: planın yararları

Zaman ve emek savrukluğunu azaltır. Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir. Uyumlu çalışma olanağı sağlar. Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar, Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir. Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. Yetki devrini kolaylaştırır. Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.

Planlama ve Planlama Teknikleri: planlamanın özellikleri

Planlama bir seçim ve tercih sürecidir. Plan bir kararlar toplamıdır. Plan geleceğe yöneliktir. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir. Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır. Plan bilinçli bir seçim sürecidir. Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir.

Planlama ve Planlama Teknikleri

Planlama; neyin, ne zaman , nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama, yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla; Planlama Organizasyon Yürütme (emir-komuta) Kontrol Koordinasyon, eşgüdüm Yönetici yetiştirilmesi Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? İş çok büyük ya da karmaşık ise Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.

Yapı Yönetiminin İnşaat Sektöründeki yeri ve önemi

Mühendislik Ekonomisi Masraf kavramı nedir? Kontrol nasıl yapılır? Bütçe Gelir Tablosu Bilanço Fon akışı Yatırım Planlaması Kısa vadeli planlama Orta vadeli planlama Uzun vadeli planlama Finans kaynaklarının maliyeti Karlılık (fizibilitesi) Başa baş analizi İş yeri Düzenlemesi Özel Şantiyeler Liman Baraj Demiryolu, yol Tünel Köprü Kanalizasyon Hava Meydanı Yasal Durum: İmar Yasası ve mevzuatı İhale Yasası […]